Amira Salihbegović

Amira Salihbegović je diplomirala 1985.godine na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. U periodu od 1986.

1992.godine radila je u firmi za urbanizam, projektovanje I nadzor D.P.”Plan” u Zvorniku kao samostalni projektant , te kao odgovorni projektant i rukovodilac projektne grupe nakon položenog stručnog iz oblasti arhitektonske fizike u Zagrebu 1988.god.

1997.god. izabrana je za asistenta, a od 2005. god. u zvanje višeg asistenta na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu na predmetima: „Arhitektonska fizika, Konstruktivni sistemi u arhitekturi“ i „Ograđujuće plohe arhitektonskog prostora“ (po Bolonjskom sistemu školovanja: „Arhitektonske konstrukcije 5“, „Arhitektonske konstrukcije 6“, „Arhitektonska fizika 1 i 2“)

2004. godine je stekla naučni stepen magistra tehničkih nauka iz oblasti arhitekture I urbanizma, odbranivši magistarski rad pod naslovom: „Transparentne ogradne površine i savremeni sistemi prirodnog osvjetljenja“. 2012.godine je stekla naučni stepen doktora tehničkih nauka odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom: „Atrij u arhitekturi – transparentna struktura integrisana u volumen objekta“. U zvanje docenta na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu izabrana j e 2014. god. na naučnu oblast “Arhitektonske konstrukcije i tehnologiju građenja”.

Od 2003. godine je sekretar Tehničkog komiteta BAS/ TC-36, pri Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine, za donošenje BAS standarda iz oblasti Arhitektonske konstrukcije, tehnologiju i organizaciju građenja i fiziku zgrade, a od 2012.godine do danas obavlja dužnost predsjednika Tehničkog komiteta.

UŽE PODRUČJE NASTAVNO-NAUČNOG I STRUČNOG DJELOVANJA

Dosadašnji angažman se direktno veže za tematiku nastavnih predmeta Katedre za Arhitektonske konstrukcije i tehnologiju građenja: Arhitektonske konstrukcije, Arhitektonsku fiziku i materijalizaciju ogradnih struktura objekta, prvenstveno na principe i materijalizaciju transparentnih ogradnih struktura , njihovu adptabilnost, kao i nekonvencionalne sisteme prirodnog osvjetljenja, tehnologije i materijale u kontekstu energetskog kvaliteta i komfora objekta.